Статут

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Вінницька обласна громадська правозахисна організація «Опора Вінниччини» (далі Організація) є неприбутковою громадською організацією, що об'єднує, на добровільних засадах громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства на основі єдності інтересів для реалізації мети та завдань передбачених цим Статутом.

1.2. Організація має місцевий статус та поширює свою діяльність на територію Вінницької області.

1.3. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян”, чинним законодавством та цим Статутом.

1.4. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, банківські рахунки, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням, а також може мати атрибутику і бланки, власну символіку, зразки яких затверджуються Радою Організації і реєструються відповідно до чинного законодавства.

1.5. Організація взаємодіє з державними структурами, громадськими, релігійними, благодійними, профспілковими організаціями, фондами та іншими юридичними та фізичними особами, що своєю діяльністю сприяють вирішенню завдань Організації.  

1.6. Організація може від свого імені укладати договори і угоди, як в Україні так і за її межами.

1.7. Організація відповідає по своїх зобов'язаннях своїм майном та фінансовими коштами, що їй належать. Держава та її органи і установи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, так як і Організація не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та установ. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів так само, як і члени Організації не відповідають за зобов'язаннями Організації.

    1.8. Організація створена без обмеження терміну дії.

        1.9. Назва Організації:

Повна назва:

Українською мовою -  Вінницька обласна громадська правозахисна організація «Опора Вінниччини»;

Російською мовою – Винницкая областная общественная правозащитная организация «Опора Винниччины»;

Англійською мовою - Vinnitsa regional Non-Governmental Human Rights Organization «Mainstay of Vinnitchina».

     Скорочена назва :

Українською мовою – ВОГПО «Опора Вінниччини»;

Російською мовою – ВООПО «Опора Винниччины»;

Англійською мовою – VRNGHRO «Mainstay of Vinnitchina».

        1.10. Юридична адреса Організації: пр. Юності, 46/28, кв.16, м. Вінниця, 21030, Україна.  

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1. Основною метою діяльності організації є сприяння розбудові правової держави і становленню громадянського суспільства на засадах принципу верховенства права в територіальній громаді, сприяння формуванню індивідуальної правової і політичної свідомості й культури, розвиткові правничої професії, розвитку правової культури та правосвідомості суб’єктів права, задоволення та захисту прав і спільних інтересів членів організації.

 

2.2. Організація ставить перед собою такі завдання:

2.2.1.  сприяння процесу розвитку правової держави в Україні;

2.2.2.  сприяння забезпеченню рівності можливостей та антидискримінаційній практиці;

2.2.3.  підтримка заходів, спрямованих на сприяння у примиренні групових інтересів з ціллю подолання конфліктів та становленню громадянської злагоди;

2.2.4.  здійснення заходів щодо покращення соціальної сфери області;

2.2.5.  співпраця з державними та недержавними установами та організаціями з метою вирішення соціальних проблем;

2.2.6.  підвищення рівня правової освіти та правосвідомості громадян;

2.2.7.  сприяння захисту прав окремих соціальних груп, зокрема осіб з інвалідністю;

2.2.8.   впровадження в життя положень Конвенції ООН «Про права інвалідів»;

2.2.9.   підвищення рівня доступу до публічної інформації;

2.2.10.  сприяння  гармонізації  українського  законодавства  із  законодавством Європейського  Союзу  та  його  реформуванню  з  використанням  досвіду розвинених демократичних країн;

2.2.11.  сприяння підвищенню ролі права та юридичної професії в суспільстві;

2.2.12. об'єднання зусиль членів Організації для реалізації їх інтелектуального та професійного потенціалу, задоволення та захисту культурних, освітніх, інформаційних, соціальних, економічних та інших прав та спільних інтересів своїх членів;

2.2.13.  організація дозвілля своїх членів.

 

2.3. Для виконання статутних завдань у порядку, встановленому чинним законодавством Організація:

2.3.1. представляє та захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

2.3.2. співпрацює з державними органами та громадськими об'єднаннями, може вступити до спілок, громадських організацій;

2.3.3. одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

2.3.4. вносить пропозиції до органів державної влади з питань розвитку демократизації суспільства, захисту прав та свобод людини;

2.3.5. співпрацює з громадськими організаціями, навчальними, реабілітаційними, культурними і науковими установами та закладами культури для проведення спільних заходів;

2.3.6. створює громадські інформаційне-довідкові фонди і банки даних з питань юридичної допомоги та соціального захисту;

2.3.7. сприяє фінансуванню та матеріально-технічному забезпеченню культурних, освітніх, гуманітарних та науково-дослідних програм, що спрямовані на інтеграцію та духовний розвиток суспільства, консолідацію зусиль для досягання конституційних гарантій з прав та свобод людини, побудові правового суспільства;

2.3.8. співпрацює з закордонними організаціями, установами, та з іншими організаціями, статутні цілі яких не суперечать меті Організації, укладає необхідні угоди, бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та чинному законодавству,

2.3.9. засновує або вступає в міжнародні громадські (неурядові) організації;

 

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

 

  3.1. Членство в Організації будується на принципах добровільного членства.

  3.2.  Членство в Організації може бути індивідуальним, колективним та почесним.

3.3. Членами Організації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, а також особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території Вінницької області, досягли 18-річного віку, визнають Статут Організації і підтримують його особистою участю у всіх заходах, передбачених поточними та перспективними планами діяльності та виконують всі умови членства в Організації.

3.4. Членами Організації є його засновники, кількість яких не повинна бути меншою трьох осіб, та інші особи, прийняті до Організації відповідно до Статуту.

3.5. Колективними членами Організації можуть бути підприємства, установи, заклади та інші об’єднання, які визнають Статут Організації, матеріально підтримують Організацію в організації її діяльності. 

3.6. Звання почесного члена Організації присвоюється рішенням Ради Організації особам, які своєю працею чи матеріальним вкладом зробили значний внесок в роботу Організації.

3.7. Особи, які бажають приєднатися до Організації, приймаються в члени:

-   на підставі особисто поданої письмової заяви (для фізичних осіб);

- на підставі письмової заяви і протоколу про таке рішення (для колективного членства)

3.8. Члени Організації зобов’язані брати участь в роботі Організації, виконувати цей Статут і рішення керуючих органів Організації.

3.9. Члени Організації вибувають з неї за власним бажанням, на підставі поданої до Ради Організації заяви, після повернення Організації майна чи коштів, отриманих у тимчасове користування.

3.10. Члени Організації виключаються із членів Організації рішенням Ради за порушення Статуту Організації.

3.11. Статус члена об’єднання підтверджується посвідченням установленого зразка. При необхідності член Організації може отримати довіреність на право діяти від імені і в інтересах Організації.

3.12. Для виконання окремих функцій Рада Організації може утворювати апарат з числа найманих працівників, які не обов’язково повинні бути членами організації. На працівників апарату поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

 

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ


            4.1. Організація діє в межах правового поля, визначеного Конституцією України та законами України.

4.2. Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, Організація користується правами:

4.2.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
            4.2.2. розпоряджатися коштами Організації відповідно до кошторису, затвердженого Радою Організації;

4.2.3. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

4.2.4. звертатися з позовом про притягнення до відповідальності члена Організації за порушення прав інших членів Організації відповідно до цього Статуту та чинного законодавства;

4.2.5. брати участь у політичній діяльності, проводити, у встановленому законом порядку, масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

4.2.6. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

4.2.7. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
4.2.8.  засновувати засоби масової інформації;

4.2.9.  здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і  організацій із  статусом  юридичної особи, заснування  підприємств  в порядку, встановленому  законодавством України, з метою виконання статутної мети і завдань;

4.2.10. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
            4.2.11. вносити пропозиції щодо розробки нормативних документів;
            4.2.12. захищати права та законні інтереси членів Організації у державних органах влади і управління, органах місцевого самоврядування, в судах відповідно до законодавства;

4.2.13. інформувати громадськість про її права та способи їх захисту;

4.2.14. сприяти розвитку міжнародного співробітництва у галузі правової освіти, захисту прав громадян та розвитку правосвідомості;

4.2.15. використовувати  власне  майно  та  майно, тимчасово  передане  їй  у володіння  або  користування, якщо  таке  використання  необхідне  для досягнення мети діяльності Організації;

4.2.16. отримувати  фінансування  за  рахунок  безповоротної  фінансової допомоги, добровільних  пожертвувань, а  також  пасивних  доходів  та надходжень від основної діяльності Організації;

4.2.17. наймати  на  роботу  працівників  на основі  трудових  чи  цивільно-правових угод;

5. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

 

5.1. Органами управління Організації є: Загальні збори членів Організації, Рада Організації, Ревізійна комісія.

5.2. Вищим колегіальним органом управління Організацією є Загальні збори членів (надалі Збори). Головним завданням Зборів є забезпечення досягнення мети та завдань діяльності Організації. Збори проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

5.3. Виключною компетенцією Зборів є:

- затвердження Статуту Організації та внесення до нього змін і доповнень;

- визначення довгострокових напрямів діяльності Організації;

- встановлення кількісного складу та обрання: Ради Організації, Ревізійної комісії, Голови Ревізійної комісії строком на 3 роки;

- заслуховування та затвердження звітів колегіальних органів Організації;

- вирішення питання щодо припинення діяльності Організації;

- реалізація права власності на майно та кошти Організації.

5.4. Збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі взяли участь не менше половини членів Організації. Питання на зборах вирішуються простою більшістю голосів присутніх. Рішення про внесення змін до статуту Організації та про ліквідацію Організації приймаються більшістю не менш як у ¾ голосів, якщо інше не встановлено законом.

5.5. Час, місце, порядок проведення Зборів та норми представництва на них вирішуються Радою Організації. Позачергові збори проводяться на вимогу Ради Організації, або Ревізійної комісії, або більше третини членів Організації.

5.6. Колегіальними органами управління діяльністю Організації у період між Зборами є: Рада Організації, Ревізійна комісія.

5.7. До складу Ради Організації входить Голова Організації, засновники організації і члени Ради Організації. В роботі Ради з правом дорадчого голосу бере участь Голова Ревізійної комісії. Роботою Ради керує Голова.

5.8. Рада Організації:

- скликає Загальні збори членів Організації;

- обирає Голову Організації зі складу членів Ради;

- визначає розмір та порядок сплати вступних і членських внесків;

- приймає рішення про прийом до Організації нових членів та виключення з числа членів Організації осіб за дії несумісні з її Статутом;

- координує організаційну діяльність Організації;

- розглядає та затверджує план роботи Організації на рік;

- готує звіти про діяльність Організації;

- розглядає і затверджує річний фінансовий план Організації та вносить у разі потреби зміни до нього;

- затверджує кошторис Організації;

- приймає рішення про створення госпрозрахункових підприємств, установ, організацій, затверджує положення про них;

- здійснює функції господарського управління майном Організації;

- затверджує символіку, зразки печатки, штампів та іншої атрибутики Організації;

- приймає рішення з інших питань, що не входять до виключної компетенції Зборів.

5.9. Засідання Ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці і вважаються правомочними, коли в них приймають участь не менше половини членів Ради. Рішення Ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини учасників засідання. При рівності голосів, голос Голови Організації є вирішальним.

Рішення Ради оформлюється письмово, підписується Головою Організації і секретарем засідання Ради.

5.10. Голова Організації:

- організовує роботу Ради;

- забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Організації;

- вносить питання на розгляд Ради та головує на її засіданнях;

- здійснює оперативне управління коштами та майном Організації згідно з положеннями, затвердженими Радою;

- від імені Організації без довіреності одноособове підписує угоди, договори та інші офіційні документи Організації;

- виконує інші функції, що витікають з цього Статуту та чинного законодавства.

5.11. Контрольним органом Організації є Ревізійна комісія, яка обирається Зборами зі складу членів Організації.

Строк повноважень членів Ревізійної комісії визначається Зборами. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Ради.

Ревізійна комісія щорічно здійснює перевірки статутної діяльності Організації, звітів Ради, Голови, а також дотримання членами та керівними органами Організації положень Статуту.

 

6. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ДЖЕРЕЛА ЇХ НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

 

6.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

6.2. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

6.3. Організація має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

6.4. Внески до Організації можуть здійснюватись грошима, матеріальними цінностями, нерухомим майном, обладнанням, роботами та послугами шляхом передачі Організації відповідних коштів, майна, надання послуг у встановленому чинним законодавством порядку.

6.5. Організація є власником майна, що їй належить, здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в її власності, згідно з цілями своєї статутної діяльності і призначенням майна.

6.6. Джерелом надходження коштів є членські внески членів Організації, благодійні внески та пожертвування фізичних та юридичних осіб, а також господарської діяльності створених Організацією засобів масової інформації та комерційних підприємств.

6.7. Кошти та інше майно Організації, не може перерозподілятись між її членами і використовується для виконання статутних завдань.

6.8. Організація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Структуру та кошторис використання коштів розробляє та затверджує Рада Організації.

6.9. Витрати, що пов'язані з діяльністю Організації та утриманням штатних працівників, здійснюється за рахунок коштів Організації. Майно та кошти Організації використовуються на виконання мети та завдань Організації.

 

7. СИМВОЛІКА ОРГАНІЗАЦІЇ


7.1. Організація може використовувати власну символіку.

7.2. Символіка Організації затверджується Радою Організації і підлягає державній реєстрації у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

 

8.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

8.1. Організація веде оперативний і бухгалтерський облік та статистичну звітність у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.2. Організація надає звітність про свою діяльність органам державного управління, податковим та іншим державним органам згідно з чинним законодавством.

8.3. Контроль за статутною діяльністю Організації здійснюється Ревізійною комісією організації.

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

9.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації вносяться рішенням Зборів. Рішення вважається прийнятим, коли за нього проголосувала більшість не менш як у ¾ голосів.

9.2. Про зміни що сталися в статутних документах повідомляється реєструючий орган в 5-ти денний термін.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

10.1. Припинення діяльності Організації може бути здійснене шляхом її реорганізації або ліквідації.

10.2. Реорганізація здійснюється за рішенням Зборів. Рішення вважається прийнятим, коли за нього проголосувала більшість не менш як у ¾ голосів, якщо інше не встановлено законом.

10.3. Ліквідація Організації здійснюється у випадках:

- прийняття відповідного рішення Зборами Організації, коли за нього  проголосувала більшість не менш як у ¾ голосів, якщо інше не встановлено законом.

- за рішенням суду.

10.4. У випадку ліквідації Організації, органом, який прийняв рішення про ліквідацію, для її проведення створюється ліквідаційна комісія. Всі активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються в доход бюджету.

 

GISMETEO: Погода по г.Винница Курс долара
Ми в соціальних мережах
     
Наші партнери
Українська Гельсінська спілка з прав людини