Порядок отримання звання Мати-героїня

Соціальний захист жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" 

 

Згідно з Указом Президента України «Про почесні звання України» жінки, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, мають право на отримання Почесного звання України «Мати-героїня».

  

Відповідно до Закону України «Про державні нагороди» почесне звання України є державною нагородою і вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги перед Україною.

 

Згідно Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від29 червня 2001року № 476/2001, почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування духовних і моральних якостей.

  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від29 січня 2003року № 117 «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» категорії громадян, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», надання пільг не передбачено.

  

Згідно з порядком представлення до почесних звань висунення кандидатур до присвоєння здійснюється за місцем роботи кандидатки, у трудових колективах установ, організацій, підприємств.

  

Якщо жінка не працює, висунення кандидатури може проводити сільська (селищна) рада, організація багатодітних сімей чи місцевий відділ у справах сім'ї та молоді.

 Подання про присвоєння почесних звань вносяться Президентові України Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Конституційним Судом України, Верховним Судом України, Вищим арбітражним судом України, Генеральною прокуратурою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, а також Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України, творчими спілками, об'єднаннями громадян.

 

Висунення кандидатур на присвоєння почесних звань здійснюється гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження, у трудових колективах установ, організацій, підприємств незалежно від типу, форми власності та господарювання.

 Клопотання про присвоєння почесних звань порушується перед відповідним органом чи організацією вищого рівня залежно від підпорядкованості.

 

 Клопотання про присвоєння почесних звань, які порушуються органами місцевого самоврядування, подаються Президентові України через відповідні обласні, Київську, Севастопольську міські державні адміністрації.

 Клопотання, які порушуються творчими спілками, об'єднаннями громадян, мають бути попередньо погоджені з відповідними центральними органами виконавчої влади, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями.

 Органи, яким надано право вносити подання про присвоєння почесних звань, надсилають на ім'я Президента України зазначене подання і нагородний лист установленого зразка. У нагородному листі зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про присвоєння почесного звання.

 На сьогодні для осіб, відзначених званням «Мати-героїня» та потребуючих поліпшення житлових умов, законодавством України передбачено першочергове надання житла за місцем проживання (ст. 45 Житлового кодексу України).

 Принагідно інформуємо, що жінки, які народили 5 або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, мають право на пенсію за віком після досягнення 50 років і за стажу роботи не менш як 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми, але не довше, ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку.

 

Матерям, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, може встановлюватися пенсія за особливі заслуги як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законодавством, у розмірі від 20 до 25 відсотків (Закон України від11 липня 2002року № 91-IV «Про внесення змін до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»).

  

Перелік документів, які необхідно подати до відповідного центрального органу для подання присвоєння почесного звання «Мати-героїня»:

 

  • лист на ім'я керівника відповідного центрального органу про порушення клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»;
  • нагородний лист встановленої форми від організації, установи і району, який подає кандидатуру;
  • протокол засідання, де порушується питання висунення кандидатури на присвоєння почесного звання;
  • копії свідоцтв про народження дітей;
  • характеристики дітей зі шкіл;
  • клопотання від громадської організації про присвоєння почесного звання (якщо подання здійснюється громадською організацією);
  • копія свідоцтва про медаль материнства;
  • довідка з ЖЕКу про склад сім'ї;
  • копія трудової книжки матері.

 

Особі, удостоєній почесного звання, вручаються нагрудний знак та посвідчення до почесного звання встановленого зразка.

 

ПОРЯДОК

           виплати одноразової винагороди жінкам, яким

         присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"

 

 

     1. Цей   Порядок   визначає   механізм   виплати  одноразової

винагороди  жінкам,  яким   присвоєно   почесне   звання   України

"Мати-героїня" відповідно до Закону України "Про державні нагороди

України" ( 1549-14 ) (далі - винагорода).

 

     2. Видатки,  передбачені  в  Державному  бюджеті  України  на

відповідний    рік    для   виплати   винагороди,   розподіляються

Міністерством  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  за  поданням

Державної служби молоді та спорту на підставі заявок про виділення

бюджетних коштів, які подають Міністерство у справах сім'ї, молоді

та  спорту  Автономної  Республіки  Крим,  структурні підрозділи у

справах  сім'ї,  молоді   та   спорту   обласних,   Київської   та

Севастопольської  міських  держадміністрацій  (далі  -  структурні

підрозділи) за формою,  затвердженою Міністерством освіти і науки,

молоді   та  спорту  за  погодженням  з  Міністерством  соціальної

політики.

 

     До заявки  прізвища  жінок,  яким  присвоєно  почесне  звання

України  "Мати-героїня"  (далі  -  почесне звання),  включаються в

порядку  черговості  прийняття  указів  Президента   України   про

присвоєння почесного звання.

 

     3. Видатки   (відповідно   до   заявок   про   їх  виділення)

спрямовуються Міністерству праці та соціальної політики Автономної

Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту

населення  обласних,  Головному  управлінню  соціального   захисту

населення  Київської  міської,  управлінню  праці  та  соціального

захисту населення Севастопольської міської держадміністрацій,  які

розподіляють  їх  між  управліннями  праці  та соціального захисту

населення  районних,  районних  у   мм.   Києві   та   Севастополі

держадміністрацій,  структурними  підрозділами  з  питань праці та

соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних

у містах рад (далі - органи соціального захисту).

 

     4. Для  отримання  винагороди  жінка,  якій присвоєно почесне

звання,  або  уповноважена  нею  особа  подає  органу  соціального

захисту за місцем реєстрації зазначеної жінки такі документи:

 

     заяву про  виплату  винагороди із зазначенням способу виплати

відповідно до пункту 6 цього Порядку;

 

     копію сторінок паспорта з даними про  прізвище,  ім'я  та  по

батькові, місце реєстрації;

 

     копію посвідчення  про  присвоєння  почесного  звання України

"Мати-героїня".

 

     Орган соціального  захисту   формує   особову   справу,   яка

зберігається протягом п'яти років після виплати винагороди.

 

     Уповноважена особа   подає   також   нотаріально  засвідчений

документ,  що  підтверджує  її  право  представляти  жінку,   якій

присвоєно почесне звання.

 

     5. Сума   винагороди   обчислюється   відповідно   до   Указу

Президента України від 25 грудня 2007 р. N 1254 ( 1254/2007 ) "Про

одноразову   винагороду  жінкам,  яким  присвоєно  почесне  звання

України "Мати-героїня" жінкам, яким почесне звання присвоєно:

 

     1) починаючи з 2011 року,  - виходячи з розміру  прожиткового

мінімуму  для працездатних осіб,  установленого з 1 січня року,  в

якому жінці було присвоєно почесне звання;

 

     2) у 2010 році,  - виходячи з розміру  прожиткового  мінімуму

для працездатних осіб, установленого з 1 січня 2010 року;

 

     3) у  2008-2009  роках,  -  виходячи  з  розміру прожиткового

мінімуму для працездатних осіб, який діяв у грудні 2008 року;

 

     4) у 2004-2007 роках,  - відповідно  до  пункту  2  постанови

Кабінету Міністрів   України   від   25   червня  2008  р.  N  567

( 567-2008-п ) "Про затвердження Порядку використання у 2008  році

коштів,  передбачених у державному бюджеті для виплати одноразової

винагороди  жінкам,  яким   присвоєно   почесне   звання   України

"Мати-героїня" (Офіційний   вісник   України,   2008   р.,  N  47,

ст. 1529).

 

     6. Виплата винагороди здійснюється згідно  з  відомістю,  яка

складається  органом  соціального захисту за формою,  затвердженою

Міністерством освіти і науки,  молоді та спорту за  погодженням  з

Міністерством  соціальної  політики,  через  відділення  поштового

зв'язку Українського  державного  підприємства  поштового  зв'язку

"Укрпошта"   або   шляхом   перерахування   коштів   на  особистий

банківський рахунок.

 

     Витрати на оплату послуг Українського державного підприємства

поштового  зв'язку  "Укрпошта",  пов'язаних з виплатою винагороди,

здійснюються за рахунок  бюджетних  коштів  відповідно  до  заявки

структурного підрозділу про виділення бюджетних коштів.

 

     7. Органи   соціального   захисту  надсилають  щокварталу  до

10 числа наступного  місяця  засвідчені  в  установленому  порядку

копії  відомостей  про виплату винагороди структурним підрозділам,

які до 15 числа зазначеного місяця подають Державній службі молоді

та  спорту  звіт  про  виплату винагороди за формою,  затвердженою

Міністерством освіти і науки,  молоді та спорту за  погодженням  з

Міністерством соціальної політики.

 

 

GISMETEO: Погода по г.Винница Курс долара
Ми в соціальних мережах
     
Наші партнери
Українська Гельсінська спілка з прав людини