Корисна інформація

Витяг з Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів», щодо підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади


Витяг з ст. 126 Конституції України

Стаття  126.
     Суддя звільняється  з  посади  органом,  що  його  обрав  або призначив, у разі:
     1) закінчення строку,  на який його обрано чи призначено;
     2) досягнення суддею шістдесяти п'яти років;
     3) неможливості  виконувати  свої  повноваження   за   станом здоров'я;
     4) порушення  суддею  вимог  щодо несумісності;
     5) порушення  суддею  присяги;
     6) набрання  законної  сили обвинувальним вироком щодо нього;
     7) припинення його громадянства;
     8) визнання  його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
     9) подання суддею заяви про відставку або  про  звільнення  з посади за власним бажанням.


Витяг з Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

Розділ VI
Дисциплінарна відповідальність судді

Глава 1
Підстави та порядок застосування до суддів дисциплінарної відповідальності

Стаття 83. Підстави дисциплінарної відповідальності судді

1. Суддю   може    бути    притягнуто    до    дисциплінарної відповідальності  у  порядку  дисциплінарного  провадження з таких підстав:

1) істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя,  пов'язані,  зокрема,  з  відмовою  у доступі особи до правосуддя з підстав,  не передбачених  законом,  порушення  вимог щодо  розподілу та реєстрації справ у суді,  правил підсудності чи підвідомчості, необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову;
2) невжиття суддею заходів щодо  розгляду  заяви,  скарги  чи справи протягом строку, встановленого законом;
3) порушення   вимог  щодо  неупередженого  розгляду  справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу);
4) систематичне  або  грубе   одноразове   порушення   правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя;
5) розголошення  таємниці,  що  охороняється законом,  в тому числі таємниці нарадчої кімнати або таємниці,  яка  стала  відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;
6)   неподання   або  несвоєчасне  подання  для  оприлюднення декларації  про  майновий  стан  і доходи (податкової декларації), зазначення в ній завідомо неправдивих відомостей.{  Пункт  6  частини  першої статті 83 в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

2. Скасування  або  зміна  судового рішення не тягне за собою дисциплінарної відповідальності судді,  який брав  участь  у  його ухваленні,   крім  випадків,  коли  порушення  допущено  внаслідок умисного  порушення  норм  права  чи  неналежного   ставлення   до службових обов'язків.

Стаття 84. Дисциплінарне провадження щодо судді

1. Дисциплінарне провадження - це процедура розгляду органом, визначеним законом,  звернення,  в якому містяться  відомості  про порушення суддею вимог щодо його статусу,  посадових обов'язків чи присяги судді.

2. Право на звернення  зі  скаргою  (заявою)  щодо  поведінки судді,  яка  може  мати  наслідком  дисциплінарну відповідальність
судді,  має кожен,  кому відомі такі  факти.  Вища  кваліфікаційна комісія суддів України затверджує та розміщує на своєму офіційному
веб-порталі зразок скарги (заяви) щодо неналежної поведінки судді, який може використовуватися для повідомлення Вищій кваліфікаційній
комісії суддів України відомостей про порушення суддею вимог  щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги судді.

3. Не  допускається  зловживання  правом звернення до органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження, у тому числі ініціювання  питання відповідальності судді без достатніх підстав, використання такого права як засобу тиску на  суддю  у  зв'язку  з здійсненням ним правосуддя.

4. Дисциплінарну  справу  щодо судді не може бути порушено за заявою чи повідомленням,  що не містять відомостей  про  наявність ознак  дисциплінарного  проступку  судді,  а  також  за анонімними заявами та повідомленнями.

Стаття 85. Органи, що здійснюють дисциплінарне провадження до судді

1. Дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють:
1) Вища  кваліфікаційна  комісія суддів України - щодо суддів місцевих та апеляційних судів;
2) Вища рада юстиції  -  щодо  суддів  вищих  спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України.

Стаття 86. Порядок здійснення дисциплінарного провадження  щодо судді

1. Дисциплінарне провадження щодо судді передбачає здійснення перевірки  даних  про  наявність  підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності,  відкриття дисциплінарної справи, її розгляд і прийняття рішення органом,  що здійснює дисциплінарне провадження.

2. Перевірка  даних  про  наявність  підстав  для   відкриття дисциплінарної   справи   та   притягнення   судді   місцевого  чи апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності  здійснюється членом  Вищої  кваліфікаційної  комісії  суддів України у порядку, встановленому цим Законом.

3. Під час здійснення перевірки  член  Вищої  кваліфікаційної комісії  суддів  України  має  право ознайомлюватися з матеріалами судових справ, робити з них копії, опитувати суддів та інших осіб, яким   відомі   обставини   вчинення   діяння,   що   має   ознаки дисциплінарного проступку,  отримувати за  письмовим  запитом  від органів  державної  влади та органів місцевого самоврядування,  їх посадових  осіб,  керівників  підприємств,  установ,   організацій незалежно  від форми власності та підпорядкування,  громадян та їх  об'єднань необхідну для проведення перевірки інформацію.

4. Орган державної влади,  орган місцевого самоврядування, їх посадові   особи,   керівники  підприємств,  установ,  організацій незалежно  від  форми  власності  та  підпорядкування,   об'єднань громадян,   громадяни,   яким   направлено   запит   члена   Вищої кваліфікаційної  комісії  суддів  України,  зобов'язані   протягом десяти  днів з дня його отримання надати відповідну інформацію.  У разі  необхідності  зазначений  строк  може  бути  подовжений   до тридцяти  днів,  про  що член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомляє безпосередньо у запиті.

5. Ненадання  члену  Вищої  кваліфікаційної  комісії   суддів України   інформації,   а  також  надання  завідомо  недостовірної інформації   тягне   за   собою   притягнення   винних   осіб   до відповідальності, встановленої законом.

6. Член  Вищої  кваліфікаційної  комісії  суддів  України  за результатами перевірки складає висновок з  викладенням  фактів  та обставин, виявлених у ході перевірки, та пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи. Висновок члена Вищої кваліфікаційної  комісії  суддів  України  та  зібрані  у  процесі перевірки матеріали передаються на розгляд  Вищої  кваліфікаційної комісії суддів України.

7. Питання  про  відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті вирішує Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

8. Копія рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про  відкриття  дисциплінарної справи не пізніш як через три дні з дня  його  прийняття  надсилається  судді,  щодо  якого   відкрито дисциплінарну  справу,  та  особі,  за  зверненням  якої  порушено справу.  До рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів  України, яке   надсилається   судді,   додається   висновок   члена   Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,  складений за результатами перевірки.

9. Розгляд  дисциплінарної  справи  відбувається на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,  на яке запрошуються особа,  за зверненням якої відкрито справу,  суддя, стосовно якого відкрито справу,  а в  разі  необхідності  й  інші  заінтересовані особи.

10. У  разі  неможливості  з  поважних  причин взяти участь у засіданні Вищої  кваліфікаційної  комісії  суддів  України  суддя, справа стосовно якого розглядається, може надати по суті порушених питань письмові пояснення,  які додаються  до  матеріалів  справи. Письмові   пояснення   судді   оголошуються   на  засіданні  Вищої кваліфікаційної комісії суддів України  в  обов'язковому  порядку. Повторна  неявка  цього  судді  на засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України є  підставою  для  розгляду  дисциплінарної справи за його відсутності.

11. Розгляд дисциплінарної справи стосовно судді відбувається на  засадах  змагальності.  На  засіданні  Вищої   кваліфікаційної комісії  суддів  України  заслуховуються  повідомлення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який здійснював перевірку, про   результати   перевірки,   пояснення  судді,  стосовно  якого розглядається справа,  та/або його  представника,  а  також  інших заінтересованих осіб.

12. Суддя,   стосовно   якого   розглядається   питання   про притягнення  до  дисциплінарної  відповідальності,   та/або   його представник  мають  право  надавати  пояснення,  ставити запитання учасникам   провадження,   висловлювати   заперечення,    заявляти клопотання і відводи.

13. Перебіг  розгляду дисциплінарної справи стосовно судді та оголошення результатів її розгляду фіксуються технічними засобами.

14. Вища  рада  юстиції  здійснює  дисциплінарне  провадження стосовно   суддів   Верховного   Суду   України  та  суддів  вищих спеціалізованих судів у  порядку,  встановленому  Законом  України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ).

Стаття 87. Рішення у дисциплінарній справі стосовно судді

1. Вища   кваліфікаційна  комісія  суддів  України  обговорює результати розгляду дисциплінарної справи  за  відсутності  судді, стосовно якого розглядалася справа,  і запрошених осіб.  Рішення у дисциплінарній справі приймається Вищою  кваліфікаційною  комісією суддів України більшістю від загального складу Комісії.

2. При   обранні  дисциплінарного  стягнення  стосовно  судді враховуються  характер  проступку,  його  наслідки,  особа  судді, ступінь   його   вини,   обставини,  що  впливають  на  можливість притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

3. Якщо  Вищою  кваліфікаційною   комісією   суддів   України прийнято  рішення про відсутність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності,  Комісія  припиняє  дисциплінарне провадження та повідомляє про це заінтересованих осіб.

4. Дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше шести місяців із  дня  відкриття  Вищою  кваліфікаційною  комісією суддів України провадження в дисциплінарній справі, але не пізніше року з дня вчинення  проступку,  без  урахування  часу  тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці.

5. За    наслідками    дисциплінарного    провадження    Вища кваліфікаційна комісія суддів України може  прийняти  рішення  про направлення  рекомендації  до  Вищої  ради  юстиції  для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення  судді  з  посади  за наявності для цього підстав.

6. Рішення   Вищої  кваліфікаційної  комісії  суддів  України викладається в письмовій формі,  підписується головуючим і членами Вищої  кваліфікаційної комісії суддів України,  які брали участь у розгляді  дисциплінарної  справи,  і  оголошується  на  засіданні. Рішення у дисциплінарній справі повинно містити:

1) прізвище,   ім'я,   по   батькові  і  посаду  судді,  який притягається до дисциплінарної відповідальності;
2) встановлені обставини у справі з посиланням на докази;
3) мотиви, з яких ухвалено рішення;
4) суть  рішення  за  результатами  розгляду  із  зазначенням дисциплінарного стягнення в разі його застосування;
5) порядок і строк оскарження рішення.

7. За  наявності окремої думки вона викладається членом Вищої кваліфікаційної  комісії  суддів  України  у  письмовій  формі   і додається  до  справи,  про що головуючий повідомляє на засіданні. Зміст окремої думки оголошенню на засіданні не підлягає.

8. Копія рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вручається   судді,   стосовно  якого  розглядалася  дисциплінарна справа,  а в разі його  відсутності  під  час  оголошення  рішення надсилається у семиденний строк поштою.

Стаття 88. Дисциплінарне стягнення стосовно судді та порядок його зняття

1. До суддів може застосовуватися дисциплінарне  стягнення  у виді догани.

2. Інформація   про   притягнення   судді  до  дисциплінарної відповідальності оприлюднюється на  офіційному  веб-порталі  Вищої кваліфікаційної  комісії  суддів  України.  Ця  інформація повинна містити  дані  про  суддю,  якого  притягнуто  до   дисциплінарної відповідальності,   накладене  дисциплінарне  стягнення  та  копію рішення  Вищої  кваліфікаційної   комісії   суддів   України   про накладення такого стягнення.

3. Якщо   протягом  року  з  дня  накладення  дисциплінарного стягнення суддю не буде піддано новому дисциплінарному  стягненню, він вважається таким, який не має дисциплінарного стягнення.

4. Дисциплінарне  стягнення,  накладене  на суддю,  може бути достроково знято Вищою кваліфікаційною комісією суддів України  за пропозицією відповідної ради суддів.

Стаття 89. Оскарження рішення у дисциплінарній справі стосовно судді

1. Суддя  місцевого  чи  апеляційного  суду  може   оскаржити рішення   Вищої   кваліфікаційної   комісії   суддів  України  про притягнення його до дисциплінарної відповідальності до Вищої  ради юстиції  або  Вищого  адміністративного  суду  України  не пізніше одного місяця з  дня  вручення  йому  чи  отримання  поштою  копії рішення.

2. Скарга  до  Вищої ради юстиції подається суддею через Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.

3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України не пізніш як  у триденний  строк  після  отримання  скарги  надсилає  її  разом із матеріалами дисциплінарної справи до Вищої ради юстиції.

4. Розгляд скарг Вищою радою юстиції здійснюється в  порядку, визначеному Законом України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ).

5. Розгляд  адміністративного  позову щодо оскарження рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення судді до   дисциплінарної   відповідальності   здійснюється  у  порядку, передбаченому процесуальним законом.

6. Подання скарги до Вищої ради юстиції чи  адміністративного позову  до  суду  на  рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення судді до  дисциплінарної  відповідальності зупиняє застосування дисциплінарного стягнення.

Глава 2
Вища кваліфікаційна комісія
суддів України

Стаття 90. Статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

1. Вища  кваліфікаційна  комісія  суддів  України  є постійно діючим органом у системі судоустрою України.

2. Вища кваліфікаційна комісія  суддів  України  є  юридичною особою,  має  печатку  із  зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням,  самостійний  баланс  та  рахунки  в  органах Державного казначейства України.

3. Порядок   роботи   Вищої  кваліфікаційної  комісії  суддів України  визначається  її  регламентом,  прийнятим  більшістю  від загального складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Стаття 91. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України:

1) веде  облік  даних  про  кількість  посад  судді  у  судах загальної юрисдикції, в тому числі вакантних;

2) веде  облік  даних  про кількість адміністративних посад у судах загальної юрисдикції та негайно повідомляє  відповідну  раду суддів,  Вищу  раду  юстиції про утворення вакантної посади голови суду, заступника голови суду;

3) проводить добір кандидатів на посаду судді вперше,  в тому числі   організовує  проведення  щодо  них  спеціальної  перевірки відповідно до закону та приймає кваліфікаційний іспит;

4) вносить до Вищої ради юстиції рекомендацію про призначення кандидата  на  посаду  судді  для подальшого внесення відповідного подання Президентові України;

5) надає рекомендацію про обрання на посаду судді безстроково або відмовляє у наданні такої рекомендації;

6) визначає  потреби  в  державному  замовленні на професійну підготовку кандидатів на посаду судді у Національній школі  суддів України;

6-1)   затверджує   відповідно  до  критеріїв,  визначених  у положенні   про   порядок   проходження   спеціальної   підготовки кандидатів  на  посаду  судді,  перелік юридичних вищих навчальних закладів,  які  здійснюватимуть  таку  підготовку; { Частину першу статті  91  доповнено  пунктом  6-1  згідно  із  Законом N 2982-VI ( 2982-17 ) від 03.02.2011 }

7) приймає  рішення  про  відсторонення  судді  від  посади у зв'язку з притягненням його до  кримінальної  відповідальності  на підставі вмотивованої постанови Генерального прокурора України;

8) розглядає   заяви   та   повідомлення   про  дисциплінарну відповідальність  суддів  місцевих  та  апеляційних  судів  та  за наявності   підстав   порушує   дисциплінарні  справи  і  здійснює дисциплінарне провадження;

9) приймає   рішення    за    результатами    дисциплінарного провадження   і  за  наявності  підстав  застосовує  дисциплінарне стягнення до суддів місцевих та апеляційних судів;

10) приймає рішення про дострокове  зняття  застосованого  до судді дисциплінарного стягнення;

11) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

2. Вища  кваліфікаційна комісія суддів України для здійснення своїх повноважень має право витребовувати та одержувати  необхідну інформацію  від  суддів,  Державної судової адміністрації України, органів суддівського  самоврядування  та  інших  судових  органів, органів  державної  влади та органів місцевого самоврядування,  їх посадових осіб,  підприємств,  установ,  організацій незалежно від форми власності та підпорядкування,  об'єднань громадян та окремих фізичних осіб,  ненадання якої тягне  за  собою  відповідальність, установлену законом.

Стаття 92. Склад Вищої кваліфікаційної комісії уддів України

1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України  діє  у  складі одинадцяти членів,  які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше  двадцяти  років.  До складу Комісії входять:

1) шість суддів, які призначаються з'їздом суддів України;
2) дві   особи,   які   призначаються  з'їздом  представників
юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ;
3) одна особа, яка призначається Міністром юстиції України;
4) одна особа, яка призначається Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;
5) одна  особа,  яка  призначається Головою Державної судової адміністрації України.

2. Строк  повноважень  члена  Вищої  кваліфікаційної  комісії суддів  України  становить  три роки з дня призначення.  Одна і та сама особа не може  здійснювати  повноваження  члена  Комісії  два строки підряд.

3. Члени  Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на час здійснення  повноважень  відряджаються  до  Комісії  і  не  можуть виконувати професійних повноважень за основним місцем роботи.

4. За  членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на час здійснення повноважень зберігаються статус та місце роботи.

Стаття 93. Порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України


1. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів призначаються з'їздом суддів України відкритим або  таємним голосуванням.  З'їзд суддів може обрати більше ніж шість суддів на випадок вибуття одного  або  кількох  членів  зі  складу  Комісії, призначених за квотою з'їзду суддів України, визначивши черговість їх включення до складу Комісії.  Такі особи автоматично  набувають повноважень  члена  Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в разі вибуття одного або кількох членів Комісії,  обраних за квотою з'їзду суддів України. Особи, призначені з'їздом суддів України до складу Вищої кваліфікаційної комісії  суддів  України  на  випадок вибуття  одного  або  кількох  її  членів,  продовжують виконувати обов'язки судді  до  моменту  зайняття  ними  посади  члена  Вищої кваліфікаційної  комісії суддів України відповідно до встановленої черговості.

2. Члени  Вищої  кваліфікаційної   комісії   суддів   України призначаються  з'їздом  представників  юридичних  вищих навчальних закладів та наукових установ відкритим або таємним голосуванням.

3. Міністр   юстиції   України    призначає    члена    Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своїм наказом.

4. Уповноважений   Верховної   Ради  України  з  прав  людини призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своїм розпорядженням.

5. Голова  Державної  судової адміністрації України призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своїм наказом.

6. До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України  не можуть  бути  призначені народні депутати України,  члени Кабінету Міністрів України,  голови судів, їх заступники, секретарі судових палат,   члени   Ради   суддів   України,   Вищої   ради  юстиції, Уповноважений Верховної  Ради  України  з  прав  людини,  а  також посадові особи, які мають дисциплінарне стягнення.

7. Вища  кваліфікаційна  комісія  суддів  України  вважається повноважною за умови призначення до  її  складу  не  менше  восьми членів.

Стаття 94. Організація роботи та засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України обирає зі свого складу  відкритим або таємним голосуванням голову Комісії,  одного заступника голови, секретаря Комісії. Обраним вважається кандидат, за якого проголосувала більшість від загального складу Комісії.

2. Голова   Комісії   організовує  роботу  Комісії,  визначає обов'язки заступника,  веде засідання  Комісії.  Обов'язки  голови Комісії  в разі його відсутності виконує заступник голови Комісії, а за відсутності заступника голови  -  член  Комісії,  обраний  за квотою  з'їзду  суддів  України,  який  має більший стаж роботи на посаді судді.

3. Для здійснення перевірки даних щодо наявності підстав  для притягнення  судді  до  дисциплінарної  відповідальності  у  Вищій кваліфікаційній комісії суддів України діє автоматизована  система визначення  члена  Вищої  кваліфікаційної  комісії суддів України, який проводитиме  таку  перевірку.  Положення  про  автоматизовану систему  визначення  члена  Вищої  кваліфікаційної  комісії суддів України затверджується  Радою  суддів  України  за  погодженням  з Державною судовою адміністрацією України.

4. Секретар  Комісії  здійснює підготовку засідань Комісії та несе відповідальність за організацію діловодства Комісії.

5. Порядок  роботи  Комісії  визначається   її   Регламентом, прийнятим більшістю від загального складу Комісії.

6. Засідання  Комісії  проводяться  відкрито  і гласно,  крім випадків,  установлених законом.  Засідання Комісії є повноважним, якщо  в  ньому  бере  участь  не  менше двох третин від загального складу Комісії.

7. Голова Комісії  визначає  дату,  час  і  місце  проведення засідання Комісії,  перелік питань,  що виносяться на засідання, і не пізніш як за десять днів до засідання повідомляє про це  особу, щодо якої має розглядатися питання.

Стаття 95. Права члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

1. Член Вищої  кваліфікаційної  комісії  суддів  України  має право:

1) знайомитися  з  матеріалами,  поданими на розгляд Комісії, брати участь у їх дослідженні та перевірці;
2) наводити свої  мотиви  та  міркування,  а  також  подавати додаткові документи з питань, що розглядаються;
3) вносити   пропозиції   щодо   проекту  рішення  Комісії  з будь-яких питань  та  голосувати  за  або  проти  того  чи  іншого рішення;
4) висловлювати  письмово  окрему  думку  щодо  рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
5) здійснювати інші повноваження, встановлені законом.

Стаття 96. Відвід члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

1. Член  Вищої  кваліфікаційної комісії суддів України не має права проводити перевірку щодо наявності підстав  для  притягнення судді    місцевого,    апеляційного    суду    до   дисциплінарної відповідальності,  брати участь у розгляді  питання  та  прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу),  якщо будуть установлені обставини,  що  викликають  сумнів  у  його   безсторонності.   За наявності  таких обставин член Комісії повинен заявити самовідвід. З тих самих підстав відвід члену  Комісії  можуть  заявити  особи, щодо яких або за поданням яких розглядається питання.

2. Відвід має бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової заяви на ім'я голови Комісії. Головуючий на  засіданні  зобов'язаний  ознайомити із заявою про відвід члена Комісії, якому заявлено відвід.

3. Рішення  про  відвід  (самовідвід)  приймається  більшістю голосів членів Комісії, які беруть участь у засіданні. Голосування проводиться за відсутності члена Комісії,  щодо якого  вирішується питання про відвід (самовідвід).

Стаття 97. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

1. Рішення  Вищої  кваліфікаційної  комісії  суддів   України приймається   більшістю  від  її  загального  складу.  Голосування проводиться за відсутності особи, щодо якої вирішується питання, і запрошених осіб.

2. Рішення Комісії викладаються в письмовій формі.  У рішенні зазначаються  дата  і  місце  прийняття  рішення,  склад  Комісії, питання,  що  розглядалося,  мотиви  прийнятого  рішення.  Рішення підписується головуючим і членами  Комісії,  які  брали  участь  у засіданні.

3. За   наявності  окремої  думки  вона  викладається  членом Комісії у письмовій формі і додається до справи, про що головуючий повідомляє  на  засіданні,  але зміст окремої думки виголошенню на засіданні не підлягає.

4. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України  може бути  оскаржене  до  суду  в порядку,  встановленому процесуальним законом.

5. У  випадках,  передбачених  цим  Законом,  рішення   Вищої кваліфікаційної  комісії  суддів  України  може  бути оскаржене до Вищої ради юстиції.

Стаття 98. Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

1. Для    організаційного   забезпечення   діяльності   Вищої кваліфікаційної комісії суддів України створюється секретаріат.

2. З метою здійснення членами Вищої  кваліфікаційної  комісії суддів   України   належної   перевірки   наявності   підстав  для притягнення суддів місцевих та апеляційних судів до дисциплінарної відповідальності діє служба дисциплінарних інспекторів,  до складу якої входять тридцять три  дисциплінарних  інспектори.  За  кожним членом  Вищої кваліфікаційної комісії суддів України закріплюється три дисциплінарних інспектори.

3. Працівники  секретаріату  призначаються   на   посаду   та звільняються з посади головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.  Дисциплінарні  інспектори  призначаються  на  посаду  та звільняються з посади головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за пропозицією відповідного  члена  Вищої  кваліфікаційної комісії суддів України.

4. Розмір   заробітної   плати  працівників  секретаріату  та дисциплінарних інспекторів,  їх  побутове  забезпечення  і  рівень соціального  захисту  визначаються  Законом  України "Про державну службу" ( 3723-12 ),  іншими  нормативно-правовими   актами  і  не можуть   бути  меншими,  ніж  у  відповідних  категорій  державних службовців апаратів центральних органів виконавчої влади.

5. За членами Комісії  зберігаються  гарантії  матеріального, соціального та побутового забезпечення, передбачені законодавством відповідно для суддів,  працівників Міністерства юстиції  України, Державної    судової   адміністрації   України   та   представника Уповноваженого Верховної Ради України з  прав  людини.  При  цьому заробітна  плата  (грошове  забезпечення)  виплачується виходячи з окладів за посадами, які обіймають ці особи в органах, з яких вони відряджені.  Членам Комісії,  які призначені з'їздом представників юридичних  вищих  навчальних   закладів   та   наукових   установ, виплачується заробітна плата у розмірі середньомісячної заробітної плати інших членів Комісії.

6. Виплата  грошового  забезпечення  провадиться  за  рахунок коштів Державного бюджету України.

Стаття 99. Служба дисциплінарних інспекторів

1. Дисциплінарні   інспектори   за   дорученням  члена  Вищої кваліфікаційної комісії суддів України попередньо аналізують заяви та  повідомлення  про  неправомірні  дії  суддів з метою виявлення підстав  для  відкриття   дисциплінарних   справ   та   здійснення перевірок;  готують  проекти  висновків  про наявність підстав для притягнення суддів місцевих та апеляційних судів до дисциплінарної відповідальності;  виконують  інші  доручення члена Комісії в ході дисциплінарного провадження відповідно до цього Закону.

Розділ VII
Звільнення судді суду загальної юрисдикції
з посади

Глава 1
Загальні положення

Стаття 100. Загальні умови звільнення судді з посади

1. Суддя  суду  загальної  юрисдикції  звільняється  з посади органом,  який його  обрав  або  призначив,  виключно  з  підстав, передбачених частиною   п'ятою   статті  126  Конституції  України ( 254к/96-ВР ), за поданням Вищої ради юстиції.

Стаття 101. Звільнення судді з посади у разі закінчення строку, на який його призначено

1. Вища рада юстиції вносить подання Президентові України про звільнення судді з посади в разі закінчення строку,  на який  його призначено, якщо:
1) суддя   за  повідомленням  Вищої  кваліфікаційної  комісії суддів України своєчасно не подав без поважних  причин  заяву  про обрання його на посаду судді безстроково;
2) щодо  судді  Вищою кваліфікаційною комісією суддів України прийнято рішення про відмову у рекомендуванні його для обрання  на посаду судді безстроково.
2. Вища  рада  юстиції вносить подання про звільнення судді з посади у зв'язку з закінченням строку призначення  із  зазначенням дати, з якої суддя має бути звільнений.
3. Суддя звільняється з посади Президентом України.
4. Якщо  суддю з будь-яких причин не звільнено з посади,  він не може виконувати свої повноваження із  здійснення  правосуддя  з наступного   дня  після  закінчення  строку,  на  який  його  було призначено.

Стаття 102. Звільнення судді з посади за віком

1. Суддя звільняється з посади  за  віком  з  наступного  дня після досягнення ним шістдесяти п'яти років.

2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України не пізніш як за місяць  до  дня,  зазначеного  у  частині  першій   цієї   статті, зобов'язана  повідомити  Вищу  раду юстиції про наявність підстави для звільнення судді.

3. Вища рада юстиції вносить подання про звільнення  судді  у зв'язку  з досягненням ним шістдесяти п'яти років до органу,  який обрав або призначив суддю,  не пізніш як за  п'ятнадцять  днів  до дня, зазначеного у частині першій цієї статті.

4. Якщо  суддю з будь-яких причин не звільнено з посади,  він не може здійснювати свої повноваження зі здійснення  правосуддя  з наступного дня після досягнення шістдесяти п'яти років.

Стаття 103. Звільнення судді з посади за станом здоров'я

1. Суддя   звільняється   з   посади   у   разі  неможливості здійснювати повноваження за станом здоров'я за наявності медичного висновку,  що  надається  медичною комісією,  утвореною спеціально уповноваженим  центральним  органом  виконавчої  влади  з   питань охорони здоров'я, або за рішенням суду про визнання судді обмежено дієздатним або недієздатним, яке набрало законної сили.

2. Визнавши,  що стан здоров'я не дає  змоги  судді  протягом тривалого  часу  або постійно здійснювати свої повноваження,  Вища рада юстиції вносить подання про звільнення судді до органу,  який його обрав або призначив.

Стаття 104. Звільнення судді з посади у разі порушення ним вимог щодо несумісності

1. Суддя звільняється з посади у  разі  порушення  ним  вимог щодо несумісності за поданням Вищої ради юстиції, яке вноситься до органу,  який обрав або призначив суддю,  в порядку, встановленому Законом України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ).

Стаття 105. Звільнення судді з посади у разі порушення ним присяги

1. Відповідно  до  пункту  5  частини   п'ятої   статті   126 Конституції України  ( 254к/96-ВР )  суддя звільняється з посади у зв'язку з порушенням ним присяги судді.

2. Факти,  які свідчать про порушення суддею  присяги,  мають бути встановлені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України або Вищою радою юстиції.

3. Звільнення  судді  з  посади  на  підставі  порушення  ним присяги  судді  відбувається  за поданням Вищої ради юстиції після розгляду цього  питання  на  її  засіданні  відповідно  до  Закону України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ).

4. На  підставі  подання Вищої ради юстиції Президент України видає указ про звільнення судді з посади.

5. На підставі  подання  Вищої  ради  юстиції  Верховна  Рада України приймає постанову про звільнення судді з посади.

Стаття 106. Звільнення судді з посади у разі набрання  законної сили обвинувальним вироком щодо нього

1. Суд,  який ухвалив обвинувальний вирок щодо судді, негайно повідомляє про це Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.

2. У  разі  набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо судді Вища кваліфікаційна комісія суддів  України  повідомляє про це Вищу раду юстиції, яка вносить подання про звільнення судді з посади.

3. Суддя, щодо якого обвинувальний вирок суду набрав законної сили, не може продовжувати здійснювати свої повноваження і втрачає передбачені законом гарантії незалежності і недоторканності судді, право на грошове та інше забезпечення.

 Стаття 107. Звільнення судді з посади у разі припинення його громадянства

1. Суддя звільняється з посади за поданням Вищої ради юстиції у  разі  припинення його громадянства відповідно до Закону України "Про громадянство України" ( 2235-14 ).

2. Суддя з  моменту  припинення  його  громадянства  не  може продовжувати здійснювати свої повноваження.

Стаття 108. Звільнення судді з посади у разі визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим

1. Суд,  який ухвалив рішення  про  визнання  судді  безвісно відсутнім  або  оголосив його померлим,  негайно повідомляє про це Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.  У разі набрання таким рішенням  законної сили Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомляє про це Вищу  раду  юстиції,  яка  вносить  подання  про звільнення судді з посади.

Стаття 109. Звільнення судді з посади за його заявою  про відставку або про звільнення з посади  за власним бажанням

1. Суддя,  який  має  стаж  роботи  на  посаді судді не менше двадцяти років,  що визначається статтею  131  цього  Закону,  має право подати заяву про відставку.

2. Суддя  має  право  у  будь-який  час перебування на посаді незалежно від мотивів подати заяву  про  звільнення  з  посади  за власним бажанням.

3. Заява  про  відставку,  заява  про  звільнення з посади за власним бажанням подається  суддею  безпосередньо  до  Вищої  ради юстиції,  яка протягом одного місяця з дня надходження відповідної заяви вносить до органу,  який обрав або призначив суддю,  подання про звільнення судді з посади.  У разі звільнення судді з посади в результаті внесення такого подання Вища  рада  юстиції  повідомляє про це Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.

4. Суддя продовжує здійснювати свої повноваження до прийняття рішення про його звільнення.

5. За  суддею,  звільненим  за  його  заявою  про  відставку, зберігається звання судді та гарантії недоторканності, встановлені для судді до його виходу у відставку.

Стаття 110. Вимоги до подання про звільнення судді з посади

1. У поданні Вищої ради юстиції про звільнення судді з посади зазначаються:


1) дата внесення подання;
2) прізвище, ім'я та по батькові судді;
3) рік народження судді;
4) відомості про перебування на посаді судді;
5) назва суду;
6) підстава   внесення   подання  про  звільнення,  визначена частиною п'ятою статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР );
7) фактичні обставини (у разі внесення подання про звільнення судді за особливих обставин,  визначених Законом України "Про Вищу раду юстиції") ( 22/98-ВР );
8) інші відомості, визначені законом.

Стаття 111. Розгляд питання та прийняття Верховною Радою України рішення про звільнення з посади судді, обраного безстроково

1. Порядок розгляду  питання  та  прийняття  Верховною  Радою України   рішення   про   звільнення   з  посади  судді,  обраного безстроково,  встановлюється цим Законом та Регламентом  Верховної Ради України ( 1861-17 ).

2. Питання   про   звільнення   з   посади   судді,  обраного безстроково,  розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України без висновку комітетів Верховної Ради України та будь-яких перевірок.

3. Розгляд питання про звільнення з  посади  судді,  обраного безстроково,   на  пленарному  засіданні  Верховної  Ради  України починається з доповіді Голови Вищої ради юстиції або  члена  Вищої ради юстиції, який діє за його дорученням.

4. Рішення   про   звільнення   з  посади  судді  приймається більшістю від конституційного  складу  Верховної  Ради  України  і оформляється постановою Верховної Ради України.

5. У  разі  неодержання  кількості голосів народних депутатів України,  передбачених  частиною  четвертою  цієї   статті,   щодо звільнення  з  посади  судді,  обраного  безстроково,  проводиться повторне голосування.

6. Повноваження судді припиняються з  дня  набрання  чинності постановою Верховної Ради України.

Стаття 112. Припинення повноважень судді

1. Повноваження судді припиняються у разі його смерті.

2. Про  наявність  підстави  для припинення повноважень судді голова  суду,  в  якому  суддя  обіймав  посаду,  повідомляє  Вищу кваліфікаційну  комісію суддів України.  До повідомлення додаються документи,  які свідчать про  наявність  підстави  для  припинення повноважень судді.

GISMETEO: Погода по г.Винница Курс долара
Ми в соціальних мережах
     
Наші партнери
Українська Гельсінська спілка з прав людини