Вища кваліфікаційна комісія

 кваліфікаційна комісія суддів України

Адреса: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 120 А.

Інтернет адреса:  http://vkksu.gov.ua

Завантажити Зразок скарги до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Дисциплінарна відповідальність судді

Судді як носії судової влади при здійсненні правосуддя є незалежними від будь якого впливу, нікому не підзвітні і підпорядковуються лише закону. Держава охороняє самостійність і незалежність суддів, встановлюючи спеціальні гарантії, які стосуються не тільки особливого порядку призначення і обрання суддів, а й притягнення їх до відповідальності та звільнення з посади.

 Особливість статусу суддів має суттєвий вплив на визначення підстав виникнення дисциплінарної відповідальності суддів, кола суб'єктів, які можуть ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність суддів, органів, що правомочні вирішувати питання про дисциплінарну відповідальність суддів.

Підстави дисциплінарної відповідальності суддів визначені у пункті 5 частини 4 статті 125 Конституції України, згідно якої суддя звільняється з посади органом, що його обрав (Верховна Рада України), або призначив (Президент України), у разі порушення суддею присяги, а також статтею 83 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, а саме:

1) істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов'язані, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо автоматичного розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності та підвідомчості справ, необґрунтованого вжиття заходів забезпечення позову, безпідставне надання терміну для усунення строків позовної заяви та її повернення;

2) невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого Законом;

3) порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема щодо відводу чи самовідводу;

4) систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя. Поведінка судді розглядається на службі в суді і за ним. Щодо поведінки судді в суді, то підставами для притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути:

 • порушення обов'язків безсторонності (несамоусунення від слухання справи, коли виникає конфлікт інтересів);
 • порушення обов'язків добропристойності в стосунках із сторонами, їх представниками, свідками, колегами, (наприклад втручання в роботу іншого судді);
 • порушення закону в зв'язку із кричущою недбалістю або невисловлення своєї думки в письмовій формі, коли цього вимагає закон або висловлення своєї думки без наведення фактів, які змусили суддю ухвалити таке рішення;
 • неодноразові або необґрунтовані затримки в ухваленні рішення або здійснення інших дій, які стосуються виконання судових функцій, будь-яке інше нехтування своїми обов'язками;
 • участь у діяльності, несумісній з обов'язками судді, передоручення виконання своєї роботи іншій особі, позапроцесуальне внесення змін і доповнень у судові рішення, будь-яка інша поведінка, яка компрометує безсторонність або добропристойність судової системи.

Що стосується поведінки суддів поза судом, то до цього відноситься використання посади судді з метою одержання неправомірних переваг, дружні стосунки із сторонами у справах різних юрисдикцій, участь у позасудовій діяльності на яку не було дано згоди з боку уповноваженого на те органу чи посадової особи, будь-яка інша діяльність чи поведінка яка загрожує втратою довіри до судової системи, принижує її честь та гідність.

 5) розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;

6) неподання, або несвоєчасне подання для ознайомлення декларації про майновий стан, відображення в ній завідомо неправдивих відомостей.

 Скасування або зміна судового рішення не тягне за собою дисциплінарної відповідальності судді, який брав участь при ухваленні цього рішення, якщо при цьому не було допущено навмисного порушення норм права чи несумлінного ставлення до службових обов'язків, що потягло за собою істотні наслідки.

Дисциплінарне провадження щодо судді здійснюється у певному порядку, передбаченому статтею 86 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (надалі – Закон ), а саме:

1. Здійснення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності

 Відповідно до вимог частини 3 статті 94 Закону для здійснення перевірки даних щодо наявності підстав притягнення судді до дисциплінарної відповідальності у ВККСУ діє автоматизована система визначення члена комісії, який проводитиме таку перевірку. Після визначення члена ВККСУ та реєстрації скарги (заяви) вона не пізніше 5 днів з дня надходження передається останньому, про що повідомляється суб'єкт звернення про її рух.

 Член ВККСУ або за його дорученням дисциплінарний інспектор, який до нього закріплений, попередньо аналізують заяву (скаргу) про неправомірні дії суддів з метою виявлення підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

 За результатами перевірки дисциплінарний інспектор складає проект висновку, який доповідає члену ВККСУ. Останній в залежності від мотивів складає висновок з викладенням фактів та обставин, виявлених у ході перевірки та пропозицію про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи. Висновок члена ВККСУ та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд до Комісії.

2. Відкриття дисциплінарної справи.

 Питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову у її відкритті вирішує Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Копія рішення Комісії про відкриття дисциплінарної справи не пізніше ніж через 3 дні з дня його прийняття надсилається судді щодо якого відкрито дисциплінарну справу та особі, за зверненням якої порушено справу. До рішення Комісії, яке надсилається судді, додається висновок члена Комісії, складений за результатами перевірки. Учасники засідання повідомляються про дату, час та місце засідання Комісії не пізніше як за 10 днів до дня його проведення.

 

3. Розгляд дисциплінарної справи.

 Розгляд дисциплінарної справи по суті проводиться на наступному засіданні Комісії, але не раніше як через 10 днів з дня ухвалення Комісією рішення про відкриття дисциплінарної справи, на яке запрошується особа, за зверненням якої відкрито справу, суддя, стосовно якого відкрито справу, а в разі необхідності й інші заінтересовані особи. Участь судді, стосовно якого розглядається питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності, є обов'язковою. У разі неможливості з поважних причин взяти участь у засіданні комісії суддя, справа стосовно якого розглядається, може надати по суті порушених питань письмові пояснення, які надаються до секретаріату Комісії та реєструються не пізніше як за 3 дні до дня засідання Комісії, на якому буде розглядатись відповідне питання та долучається до матеріалів справи. Письмові пояснення судді оголошуються на засіданні комісії у обов'язковому порядку.

Повторна неявка цього судді на засідання Комісії є підставою для розгляду дисциплінарної справи за його відсутності. Розгляд дисциплінарної справи стосовно судді відбувається на засадах змагальності. На засіданні Комісії заслуховується повідомлення члена Комісії, який здійснював перевірку, про результати перевірки, пояснення судді стосовно якого розглядається справа, або його представника, а також інших заінтересованих осіб. Суддя має право надавати пояснення, ставити питання учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи.

 У разі необхідності провести додаткову перевірку, витребувати додаткові матеріали щодо судді, стосовно якого розглядається питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, Комісія ухвалює рішення про відкладення розгляду цієї справи. У такому рішенні у обов'язковому порядку зазначається строк проведення перевірки та дата наступного засідання Комісії, на якому має бути розглянуто питання щодо такого судді. Додаткова перевірка проводиться членом Комісії, який проводив попередню перевірку, у разі його відводу (самовідводу) — іншим членом Комісії. Перебіг розгляду дисциплінарної справи стосовно судді та оголошення результатів її розгляду фіксуються технічними засобами.

4. Прийняття рішення.

За результатом проведеної ретельної перевірки ВККСУ приймається рішення. Рішення приймається колегіально більшістю членів від загального складу Комісії. Рішення приймається відкритим голосуванням за відсутності судді, щодо якого розглядається справа, і запрошених осіб.

 В обговоренні питання та прийнятті рішення не може брати участь той суддя, який є членом Комісії і щодо якого вирішується питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності. При обранні дисциплінарного стягнення стосовно судді враховується характер проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, обставини, що впливають на можливість притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Якщо ВККСУ прийнято рішення про відсутність підстави про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, Комісія припиняє провадження та повідомляє про це заінтересованих осіб. Дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше 6 місяців із дня відкриття Комісією провадження в дисциплінарній справі, але не пізніше року з дня вчинення проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності чи перебування судді у відпустці. За наслідками провадження ВККСУ може прийняти рішення про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання щодо внесення подання до органу, який його обрав чи призначив про звільнення судді з посади за наявності для цього підстав. Рішення у дисциплінарній справі викладається у письмовій формі і повинно бути мотивованим і обґрунтованим. За структурою рішення має три складові частини: вступну, мотивувальну і резулятивну. У вступній частині зазначається дата і місце проведення засідання, назва комісії, її склад, хто головував на засіданні, прізвище, ім'я, по батькові і посада судді щодо якого вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності. В мотивувальній частині викладається суть питання, факти що тягнуть дисциплінарну відповідальність, пояснення судді і відомості, які характеризують його особу, мотиви прийнятого рішення з посиланням на докази. В резулятивній частині міститься вказівка про конкретний вид дисциплінарного стягнення, який був застосований до судді, або підстави закриття справи, а також порядок і строк оскарження рішення. Рішення підписується головуючим і членами Комісії які брали участь у засіданні. Кожен член Комісії має право висловити окрему думку, яке викладається у письмовій формі і приєднується до матеріалів справи. Головуючий повідомляє на засіданні про наявність окремої думки, але зміст її оголошенню не підлягає. Оригінал окремої думки зберігається у матеріалах справи. Копія рішення ВККСУ вручається судді, стосовно якого розглядалась дисциплінарна справа, а вразі його відсутності під час оголошення рішення надсилається у семиденний строк поштою. Рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення надсилається також до голови відповідного суду для його виконання.

5. Дисциплінарне стягнення стосовно судді та порядок його виконання.

 При вирішенні питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності до нього може бути застосовано тільки один вид дисциплінарного стягнення — догана.

 Інформацію про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності оприлюднюється на офіційному веб-порталі ВККСУ. Ця інформація має містити дані про суддю, якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності, накладене дисциплінарне стягнення та копія рішення Комісії про накладення такого стягнення. Якщо протягом року про накладення дисциплінарного стягнення суддю не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, який не має дисциплінарного стягнення. Частиною 4 названого закону передбачається можливість дострокового зняття дисциплінарного стягнення, накладеного на суддю. Підставою для цього є рішення ВККСУ, яке може бути ухвалене за пропозицією Ради суддів загальних судів.

6. Оскарження рішення у дисциплінарній справі стосовно судді.

Рішення ВККСУ у більшості випадків є остаточним і оскарженню не підлягають. Але виключних випадках суддя місцевого чи апеляційного суду може оскаржити рішення ВККСУ про притягнення його до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції або Вищого адміністративного суду України не пізніше місяця з дня вручення йому чи отримання поштою копії рішення. Скарга подається через ВККСУ, яка не пізніше як у триденний строк після одержання скарги надсилає її разом із матеріалами дисциплінарної справи до Вищої ради юстиції. Скарга повинна містити прізвище, ім'я, по батькові і посаду судді, якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності, назву органу який постановив рішення (ВККСУ), суть рішення, що оскаржується, вказівку на те, в чому полягає неправильність рішення та конкретне прохання до Вищої ради юстиції щодо зміни чи скасування ухваленого Комісією рішення. Незалежно від пропуску суддею місячного строку на подачу скарги, матеріали справи разом зі скаргою надсилаються до Вищої ради юстиції, оскільки остання вправі продовжити строк для подачі скарги, якщо він був пропущений із поважних причин. Розгляд скарг Вищою радою юстиції здійснюється до Закону України “Про Вищу раду юстиції”.

 Оскарження рішення ВККСУ до Вищого адміністративного суду України про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності здійснюється у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України. Подання скарги до Вищої ради юстиції чи вищого адміністративного суду України на рішення ВККСУ про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності зупиняє застосування дисциплінарного стягнення. Законом України “Про судоустрій і статус суддів” не передбачено оскарження рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України заінтересованими особами. Отже, для суб'єктів звернення рішення ВККСУ є остаточним.

Звернення,  повинні, відповідати вимогам Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, у зверненні має міститись така інформація:

 • прізвище, ім’я, по батькові заявника, місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або знаходження (для юридичних осіб);
 • інформація про представника заявника, у разі коли, звернення подається представником (повноваження представника мають бути підтверджені довіреністю, виданою та оформленою відповідно до вимог чинного законодавства);
 • звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати;
 • інформація про суддю (П.І.Б.), назва суду, номер справи, дата розгляду справи чи винесення рішення та статус заявника у справі (сторона, підсудний, адвокат, свідок, інше)
 • факти порушень суддею присяги та докази на підтвердження такої інформації.
 • норми закону, які були порушенні суддею.

До звернення обов’язково додаються копії судових рішень разом з інформацією про істотні наслідки, які настали в результаті їх ухвалення.

 

GISMETEO: Погода по г.Винница Курс долара
Ми в соціальних мережах
     
Наші партнери
Українська Гельсінська спілка з прав людини