Про Європейський суд з прав людини

 

ЩО ТАКЕ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ?

 

Європейський Суд з прав людини – це  міжнародний судовий орган, який  знаходиться в місті Страсбург (Франція).  Кількість суддів, з яких він складається,  відповідає кількості держав-членів Ради Європи,  що ратифікували Конвенцію про захист прав  людини та основоположних свобод. На даний  час таких держав є сорок сім. Судді засідають у  своїй особистій якості і не є представниками  жодної держави. В опрацюванні заяв Суду  допомагає секретаріат, котрий складається в  основному з юристів (їх також називають  юридичними секретарями) із усіх держав-членів  Ради Європи. Вони є незалежними від країни їх  походження; та не представляють ні заявників, ні  держави.   

 

ЩО ТАКЕ ЄВРОПЕЙСЬКА  КОНВЕНЦІЯ З ПРАВ  ЛЮДИНИ ?

 

Європейська Конвенція з прав людини –  це міжнародний договір, який мають  право підписувати лише держави-члени  Ради Європи. Європейський Суд було  засновано на підставі Конвенції, котра визначає  його функціонування та містить перелік прав та  гарантій їх забезпечення, яких держави  зобов’язалися дотримуватися.   

 

СКЛАД СУДУ

 

У статті 20 Конвенції визначається кількість суддів Суду, яка відповідає кількості Високих Договірних Сторін Конвенції. Судді, які засідають у Суді у своїй особистій якості, повинні відповідати таким критеріям:

 

Судді повинні мати високі моральні якості, а також мати кваліфікацію, необхідну для призначення на високу судову посаду, чи бути юристами з визнаним авторитетом.

 

Упродовж строку своїх повноважень судді не можуть займатися ніякою діяльністю, що є «несумісною з їхньою незалежністю, безсторонністю або вимогами виконання посадових обов’язків на постійній основі». Усі питання, які виникають у зв’язку із застосуванням цього пункту, вирішуються Судом.

 

Парламентська асамблея Ради Європи обирає суддів до Європейського суду строком на шість років. Судді можуть бути переобрані.

Суддя може бути звільнений з посади, якщо рішення про його невідповідність встановленим вимогам буде ухвалена іншими суддями більшістю у дві третини голосів .

 

СТРУКТУРА СУДУ

 

Стаття 27 Конвенції передбачає створення в межах Суду трьох різних типів органів: комісій, палат і Великої палати.

 

Комісія, до складу якої входить три судді, може визнати неприйнятною або вилучити з реєстру справ індивідуальну заяву, якщо така ухвала може бути винесена без додаткового вивчення. Кожна така ухвала є остаточною і особа, що звернулась із заявою, не може вимагати її перегляду.

 

В палатах, на другому рівні організаційної структури Суду, здійснюється більша частина його роботи. До складу палат входять сім суддів, включаючи й члена палати за посадою — суддю, якого було обрано від заінтересованої держави-учасниці, або особу, яка призначається для участі в засіданнях в разі відсутності такого судді.

 

Окрім створення комісій, про які йшлось вище, палата приймає ухвали щодо прийнятності та суті міждержавних і індивідуальних заяв, які не були визнані неприйнятними у комісіях. Як правило, палата приймає рішення щодо прийнятності окремо від рішення по суті.

 

Велика палата — третій рівень, на якому здійснюється робота Суду. До складу Великої палати входять сімнадцять суддів. Окрім члена Великої палати за посадою, який засідає на тих же умовах, що визначаються по відношенню до члена палати за посадою, пункт 3 статті 27 також зараховує до складу Великої палати Голову Суду, заступників Голови, голів палат та інших суддів, які визначаються відповідно до регламенту Суду.

 

Велика палата вповноважена розглядати лише ті справи, які були передані до неї і лише в трьох випадках. Відповідно до статті 30, палата може відмовитись від своєї юрисдикції на користь Великої палати за таких обставин:

якщо справа, яку розглядає палата, порушує серйозне питання щодо тлумачення Конвенції чи протоколів до неї якщо вирішення питання, яке вона розглядає, може призвести до результату, несумісного з рішенням, постановленим Судом раніше якщо жодна зі сторін у справі не заперечує проти цього.

 

 

 

ЯКУ РОЛЬ ВИКОНУЄ  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З  ПРАВ ЛЮДИНИ ?

 

   Суд застосовує Європейську Конвенцію з  прав людини. Він покликаний перевіряти  дотримання державами прав та гарантій їх  забезпечення, передбачених Конвенцією.  Дане завдання Суд виконує, розглядаючи скарги  (відомі як «заяви»), подані громадянами або, в  деяких випадках – державами. Якщо Суд  приходить до висновку, що одне чи декілька з  цих прав та гарантій їх забезпечення було  порушено державою-членом Ради Європи, Суд  виносить рішення по суті. Рішення Суду є  обов’язковим для держав, яких воно стосується; вони зобов’язані діяти у відповідності з такими  рішеннями.  

 

В ЯКИХ ВИПАДКАХ  МОЖНА ЗВЕРНУТИСЯ ДО  ЄВРОПЕЙСЬ-КОГО СУДУ З  ПРАВ ЛЮДИНИ ?

 

 До Європейського Суду Ви можете  звернутися із заявою, якщо вважаєте, що  Ви особисто і безпосередньо стали  потерпілим від порушення прав і свобод  гарантій, зазначених у Конвенції або в  Протоколах до неї. Заява має стосуватись лише  порушень, допущених однією з держав, на які  поширюється дія Конвенції.  

 

  Які права захищені Конвенцією  та Протоколами до неї ?   

Конвенція захищає зокрема такі права:

  - право на життя;

  -  право на справедливий судовий при розгляді  справ, пов’язаних із цивільною та  кримінальною проблематикою;

 -   право на повагу до приватного і сімейного  життя; 

 -  право на свободу вираження поглядів ;

 -  право на свободу думки, совісті та  віросповідання;

 -  право на ефективний засіб правового  захисту;

 -  право на мирне володіння своїм майном;

 -  право голосу та право бути кандидатом на  виборах.  

 

 

 Що заборонено Конвенцією та  Протоколами до неї ?  

 

 Конвенція забороняє, зокрема : 

-  катування,  нелюдське  чи  принизливе  для  людської гідності поводження або покарання;

 -  свавільне та неправомірне позбавлення волі; 

-  дискримінацію  у  користуванні  правами  та  свободами, викладеними у Конвенції;

 -  вислання  державою  своїх  громадян  чи  заборону їм повернутися на її територію;

 -  смертну кару;  

-  колективне вислання іноземців.

 

GISMETEO: Погода по г.Винница Курс долара
Ми в соціальних мережах
     
Наші партнери
Українська Гельсінська спілка з прав людини