Зразки документів

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
Conseil de l’Europe – Council of Europe
Strasbourg, France - Страсбург, Франція

ЗАЯВА
у відповідності до Статті  34 Європейської Конвенції з ПравЛюдини,
а також до Статей 45 та 47 Процедури Суду
 
 
I. СТОРОНИ
A. ЗАЯВНИК
 (Відомості про заявника, а також про його представника, якщо такий є)
1.Прізвище заявника...................................
2.Ім’я та по-батькові.................................
Стать: чоловіча /жіноча
3. Громадянство..........................................
4 Рід занять. Profession ..............................
5. Дата та місце народження ..................
6. Постійна адреса
7. Номер телефону
8. Теперішня адреса (якщо відрізняється від 6
9. Прізвище та ім’я представника*
*При наявності представника, додати належним чином оформлену довіреність на представництво інтересів заявника
10 Рід занять представника
11. Адреса представника
12.Номер телефону .................................................. / Номер факсу ................................................
B. ВИСОКА ДОГОВІРНА СТОРОНА
13. Зазначте Державу(и), проти якої(их) спрямована заява)________________________
 
 
II. ВИКЛАДЕННЯ ФАКТІВ
14. (Ви повинні зрозуміло та стисло викласти подробиці фактів, що стосуються предмету скарги. Намагайтеся описати події у тій послідовності, у якій вони мали місце. Вказуйте точні дати. Якщо Ваші скарги стосуються кількох питань (наприклад, різних судових розглядів), Ви повинні описати кожен із них окремо)
 
 
III. ЗАЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ КОНВЕНЦІЇ
ТА/АБО ПРОТОКОЛІВ ТА
15.(У цьому розділі формуляру Ви повинні якомога точніше пояснити, у чому полягає Ваша скарга,згідно з Конвенцією. Зазначте, до яких положень Конвенції Ви апелюєте і поясніть, чому Ви вважаєте,що факти, викладені Вами у Розділі ІІ, спричинили порушення цих положень.Ви побачите, що певні статті Конвенції припускають, за певних умов, деякі обмеження прав, щогарантуються цими статтями (див., наприклад, підпункти від (а) до (е) Статті 5 § 1 та 2 Статтей з 8 по11). Якщо Ви апелюєте до такої статті, спробуйте пояснити, чому Ви вважаєте невиправданими обмеження, проти яких Ви виступаєте)
 
IV. ЗАЯВА ЗГІДНО ЗІ СТАТТЕЮ 35 § 1 КОНВЕНЦІЇ
16.(У цьому розділі Ви повинні викласти подробиці процедур стосовно використаних Вами внутрішніх засобів захисту. Ви повинні заповнити кожну з трьох частин цього розділу і окремо надати інформацію щодо кожної окремої скарги.
Остаточне внутрішнє рішення (дата та юридична природа рішення, орган, що його ухвалив (судова чи іншанстанці____________
17. Інші рішення (в хронологічному порядку, із зазначенням по кожному з них дати прийняття, юридичноїприроди, а також органу (судового чи іншого), який це рішення ухвалив
18Чи існують (існували) будь-які інші засоби внутрішнього захисту, які Ви не використали? Якщо так,поясніть, чому
 
 
V. ВИКЛАДЕННЯ ПРЕДМЕТУ ЗАЯВИ
19.(Тут Ви повинні стисло вказати, якої мети Ви бажаєте досягти, звертаючись до Суду.)
 
 
VI. ЗАЯВА СТОСОВНО ПРОЦЕДУР У ІНШИХ МІЖНАРОДНИХ ІНСТАНЦІЯХ
20. Чи подавали Ви скарги, викладені вище, до будь-якої іншої міжнародної інстанції для розслідування абоурегулювання? Якщо так, вкажіть подробиці.
(Тут Ви повинні вказати, чи подавали Ви будь-коли скарги, які є предметом Вашої заяви, добудь-яких інших міжнародних інстанцій, що займаються розслідуваннями або урегулюванням подібнихпитань. Якщо так, то Ви повинні вказати усі подробиці, включаючи назву органу, до якого подавалисяскарги, дати і деталі усіх процедур, які мали місце, а також подробиці ухвалених рішень. Ви такожповинні надати копії відповідних рішень та інших документів. Не прошивайте степлером, не склеюйте)
 
 
VII. ПЕРЕЛІК ДОДАНИХ ДОКУМЕНТІ (ДОДАВАЙТЕ НЕ ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ, А ВИКЛЮЧНО КОПІЇ; НЕ ПРОШИВАЙТЕ СТЕПЛЕРОМ,НЕ СКЛЕЮЙТЕ КЛЕЙКОЮ СТРIЧКОЮI НЕ СКРIПЛЯЙТЕ ДОКУМЕНТИ)
21. (Не забудьте скласти перелік та додати до Вашої заяви копії усіх судових вироків та інших рішень, згаданих у Розділах IV та VI, а також будь-які інші документи, які, на Вашу думку, суд міг би взяти до уваги як докази (протоколи слухань, заяви свідків і т. ін.). Додайте будь-які документи, на підставі яких виносився вирок чи інше рішення, а також текст самого рішення. Надсилайте виключно ті документи, які стосуються скарг, представлених Вами до Суду. Не прошивайте степлером, не склеюйте клейкою стрічкою і не скріпляйте документи.)
a)....................................................................................................................................................
b)....................................................................................................................................................
c).....................................................................................................................................................
 
 
VII. ДЕКЛАРАЦІЯ ТА ПІДПИС
Я свідомо заявляю, що усі представлені у цій заяві відомості є точними.
 Місце ...................................................................................
 Дата ....................................................................................
 (Підпис заявника або представника)(Якщо заява підписана представником заявника, до неї повинна додаватися належним чином оформлена довіреність, підписана заявником та його представником (якщо вона не була подана раніше)ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
Д О В І Р Е Н І С Т Ь 3   (Стаття 36 Регламенту Суду)

 Я,  ...........................................................................................................................................    ...........................................................................................................................................  (прізвище, ім’я, по-батькові та адреса заявника)

цим уповноважую  
...........................................................................................................................................    ...........................................................................................................................................  (прізвище, ім’я, по-батькові та адреса представника)    

представляти  мої  інтереси  у  Європейському суді  з прав людини,  а  також  у  будь-якому  іншому подальшому провадженні,  передбаченому  Європейською конвенцією про захист  прав людини, стосовно моєї заяви, поданої, згідно зі Статтею 34 Конвенції, проти  

   ...........................................................................................................................................  (Держава-відповідач)    
 
 ............................................................................................(дата відправлення першого листа)        

............................................................ (місце та дата)  

                                                           .................................................................  підпис заявника)    

Зазначені повноваження приймаю
 
    ................................................... (підпис представника)   
                                                      
 (Довіреність  повинна  бути  заповнена  і  підписана  заявником,  а  також  адвокатом  або  іншою  особою, уповноваженою виступати в якості представника.)

Зразки документів

GISMETEO: Погода по г.Винница Курс долара
Ми в соціальних мережах
     
Наші партнери
Українська Гельсінська спілка з прав людини