Органи оскарження неправомірних дій суддів

           

Оскарження неправомірних дій суддів

Органи, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді

 1. Дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють:

 1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України - щодо суддів місцевих та апеляційних судів;
 2. Вища рада юстиції - щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України.


Притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади

Cуддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:

- істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов’язані, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності чи підвідомчості, необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову;

 • невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом;
 • порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу);
 • систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя;
 • розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;
 • неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майновий стан, відображення в ній завідомо неправдивих відомостей.

При цьому слід зазначити, що скасування або зміна судового рішення не тягне за собою дисциплінарної відповідальності судді, який брав участь у його ухваленні, крім випадків, коли порушення допущено внаслідок умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до службових обов’язків.

Суддя звільняється  з  посади  органом,  що  його  обрав  або призначив, у разі:

 1. закінчення строку,  на який його обрано чи призначено;
 2. досягнення суддею шістдесяти п'яти років;
 3. неможливості  виконувати  свої  повноваження   за   станом здоров'я;
 4. порушення  суддею  вимог  щодо несумісності;
 5. порушення  суддею  присяги;
 6. набрання  законної  сили обвинувальним вироком щодо нього;
 7. припинення його громадянства;
 8. визнання  його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
 9.  подання суддею заяви про відставку або  про  звільнення  зпосади за власним бажанням.


Порушенням суддею присяги є:

 • вчинення ним дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності судових органів;
 • незаконне отримання суддею матеріальних благ або здійснення витрат, що перевищують доходи такого судді та членів його сім’ї;
 • умисне затягування суддею строків розгляду справи понад терміни, встановлені законом;
 • порушення морально-етичних принципів поведінки судді.


Рішення щодо внесення Вищою радою юстиції подання про звільнення судді приймається більшістю голосів членів від конституційного складу Вищої ради юстиції.

Що це за орган – вища рада юстиції?

Вища рада юстиції — колегіальний, незалежний орган України, відповідальний за формування високопрофесійного суддівського корпусу, а також за приймання рішення стосовно порушень суддями і прокурорами вимог щодо несумісності та у межах своєї компетенції про їх дисциплінарну відповідальність.

Завдання

Відповідно до статті 131 Конституції України до завдань Вищої ради юстиції належать:

 • внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад;
 • прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності;
 • здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів.

Розгляд питань про звільнення суддів

До Вищої ради юстиції з пропозицією про прийняття подання про звільнення судді з посади можуть звернутися:

 • Вища кваліфікаційна комісія суддів України;
 • член Вищої ради юстиції.

Вища рада юстиції за пропозицією кваліфікаційної комісії суддів або за власною ініціативою вносить подання про звільнення суддів з посади до органу, який їх призначив або обрав.

Рішення щодо пропозицій про звільнення суддів за обставин, зазначених у пунктах 1 - 3, 7 - 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України, приймається на засіданні Вищої ради юстиції більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні. У разі звернення судді з заявою про звільнення з посади за власним бажанням Вища рада юстиції вносить подання про звільнення судді з посади до органу, який його призначив або обрав, після попереднього з'ясування дійсного волевиявлення судді, чи не має місце сторонній вплив на нього або примус.

Вирішення питань щодо порушення вимог законодавства про несумісність

Вища рада юстиції розглядає питання про порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності їх посад із заняттям діяльністю, забороненою Конституцією України та законами України. Вища рада юстиції може прийняти рішення:

 • про визнання заняття суддею або прокурором іншою діяльністю, не сумісною з подальшим перебуванням на посаді судді або прокурора, і запропонувати йому у встановлений Вищою радою юстиції строк визначитися з питанням про продовження роботи на посаді судді або прокурора чи заняття іншою діяльністю з повідомленням Вищої ради юстиції;
 • про визнання порушення суддею або прокурором вимог щодо несумісності їх посади із заняттям іншою діяльністю і надіслати подання відповідним органам про звільнення їх з посади.

Дисциплінарне провадження щодо суддів Верховного Суду України і вищих спеціалізованих судів

Вища рада юстиції може притягнути до дисциплінарної відповідальності Голову, заступників Голови та суддів Верховного Суду України, Голову і заступників Голови та суддів вищих спеціалізованих судів з підстав, передбачених у пункті 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

Вища рада юстиції може накласти на цих суддів такі стягнення:

 • догану;
 • пониження кваліфікаційного класу.

Вища рада юстиції може прийняти рішення про невідповідність судді займаній посаді та надіслати це рішення до органу, який призначив чи обрав суддю.

Що це за орган – Вища кваліфікаційна комісія суддів України ?

Вища кваліфікаційна комісія суддів України, згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів»,:

1) веде облік даних про кількість посад судді у судах загальної юрисдикції, зокрема вакантних;
2) веде облік даних про кількість адміністративних посад у судах загальної юрисдикції та негайно повідомляє відповідну раду суддів,Вищу раду юстиції про утворення вакантної посади голови суду, заступника голови суду;
3) проводить добір кандидатів на посаду судді вперше, зокрема організовує проведення щодо них спеціальної перевірки відповідно до закону та приймає кваліфікаційний іспит;
4) вносить до Вищої ради юстиції рекомендацію про призначення кандидата на посаду судді для подальшого внесення відповідного подання, Президенту України;
5) надає рекомендацію про обрання на посаду судді безстроково або відмовляє у наданні такої рекомендації;
6) визначає потреби в державному замовленні на професійну підготовку кандидатів на посаду судді у Національній школі суддів України;
7) приймає рішення про відсторонення судді від посади у зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності на підставі вмотивованої постанови Генерального прокурора України;
8) розглядає заяви та повідомлення про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів та за наявності підстав порушує дисциплінарні справи і здійснює дисциплінарне провадження;
9) приймає рішення за результатами дисциплінарного провадження і за наявності підстав застосовує дисциплінарне стягнення до суддів місцевих та апеляційних судів;
10) приймає рішення про дострокове зняття застосованого до судді дисциплінарного стягення;
11) здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про судоустрій та статус суддів».

Порядок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначається її Регламентом, прийнятим більшістю від загального складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

GISMETEO: Погода по г.Винница Курс долара
Ми в соціальних мережах
     
Наші партнери
Українська Гельсінська спілка з прав людини