Судова система України

 

1

Як побудована система судів в Україні ?

 

Україна  задекларувала  себе  правовою  державою де людина є найвищою  суспільною  цінністю. Відтак, її судова система побудована  таким чином, аби забезпечити потреби людини у  судовому захисті якнайефективніше: суди повинні розміщуватись максимально близько територіально, має бути професіональна спеціалізація  судів та суддів, має бути забезпечено можливість  оскарження судових рішень.

 

 Виходячи із таких підходів, найчисельнішими  є місцеві загальні суди - районні, районні у містах,  міські та міськрайонні. ці суди розглядають цивільні та кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. У деяких категоріях адміністративних справ вони також виконують  функції місцевих адміністративних судів.

 

На обласному рівні діють апеляційні загальні суди,  місцеві господарські та  адміністративні суди,  а на рівні області чи  декількох областей –  апеляційні господарські  та адміністративні суди. у  м. києві знаходяться вищі  спеціалізовані суди та  верховний суд україни. все  це суди загальної юрисдикції.

2 

Що таке спеціалізований суд?

 

З метою більш кваліфікованого розгляду справ у визначених законом правовідносинах в Україні можуть утворюватись  спеціалізовані  суди:  господарські,  адміністративні та інші, визначені як спеціалізовані суди. В  той же  час  і  у  судах  різних судових  юрисдикцій  може  запроваджуватися  спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій  справ даної юрисдикції.  Спеціалізований суд та спеціалізація судді  – це різні правові категорії. наприклад, в межах місцевого суду є суддя, який спеціалізується  на кримінальних  справах  і  може  бути  суддя,  спеціалізація якого - цивільні справи (про спадкування, позбавлення батьківських прав тощо). В  той  же  час,  господарські  справи,  де  сторонами є юридичні особи, мають розглядатись виключно в господарському, а не в загальному суді.

 

Спеціалізований суд – це суд,  що розглядає справи у чітко  визначеній законом судовій  юрисдикції. На сьогодні до  спеціалізованих судів в Україні належать вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ, адміністративні та  господарські суди.

 

Що таке місцевий суд?

 

Місцевий суд - суд першої  інстанції, місце, де особа  вперше зустрічається із  судовими процедурами і де  намагається вирішити свій спір.

 

Місцеві суди складають першу, найбільш  численну та найбільш завантажену ланку  судової системи України. До утворення місцевих  адміністративних судів, рішення у справах, які  віднесені до юрисдикції адміністративних судів  у першій інстанції  ухвалюють місцеві загальні  суди  та  місцеві  господарські  суди. 

Місцевий  суд складається з суддів місцевого суду, голови та заступника голови суду.

 

Місцеві загальні суди розглядають:

 

• кримінальні та цивільні справи;

•  справи  про  адміністративні  правопорушення;

•  окремі  категорії  адміністративних  справ  – зазвичай ті, що стосуються оскарження  рішень, дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та  службових осіб.

 

Місцеві господарські суди розглядають:

 

 •  справи, що  виникають  з  господарських  правовідносин;

 •  інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності.

 

Місцеві адміністративні суди розглядають:

 

 •  адміністративні справи, пов’язані з правовідносинами у сфері державного управління.

 

Місцевими загальними  судами є районні, районні у  містах, міські та міськрайонні  суди.

Місцевими господарськими  судами є господарські суди  автономної республіки  Крим, областей, міст  Києва та Севастополя, а  місцевими адміністративними  судами є окружні суди.

 

До якого місцевого суду може звернутись  громадянин у конкретній справі ?

 

 Аби вірно почати справу із захисту ваших  прав  та  законних  інтересів,  слід  уяснити  для  себе, до юрисдикції якого із судів належить розгляд вашої справи. До місцевого загального суду слід звертатись якщо:

 -  ваша справа випливає із спору чи порушення ваших прав та інтересів щодо майна, спадку, захисту честі, гідності та ділової репутації (це буде або районний, або  міськрайонний,  або  міський,  для  міст  із  районним поділом - районний у місті);

 -  ви оспорюєте  рішення  місцевої ради  чи  сільського, селищного, міського голови, то  вам також слід звертатися до місцевого загального суду.

 

До окружного адміністративного суду слід звертатись якщо:

-  у вашому спорі однією зі сторін є орган державної влади, інший  державний орган, орган  влади  Автономної  Республіки  Крим, їх посадова чи службова особа, крім справ з приводу  їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні  проступки (що вирішуються загальними місцевими судами).

 

Слід пам’ятати особливості:  якщо ви живете у місті з  районним поділом може  статись, що по одній справі  доведеться звертатись до  районного суду одного  району, а у іншій - до  іншого, якщо ваш відповідач  проживає саме у іншому  районі. отже, у кожному  конкретному випадку слід  переглянути цивільний  процесуальний кодекс чи  кодекс адміністративного  судочинства, аби чітко  з’ясувати для себе до якого  суду ви маєте звернутись.

 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ

 

Одним із важливих етапів судової реформи 2010 року стало створення нового органу судової влади – Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – ВССУ).

 

ВССУ утворено з1 жовтня 2010року Указом Президента України «Про Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ» від12 серпня 2010року на підставі Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від7 липня 2010року (далі – Закон).

 

Відповідно до повноважень, визначених Законом, ВССУ розглядає справи цивільної та кримінальної юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом; у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної юрисдикції як суд першої або апеляційної інстанції; аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику; надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції та законів України у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції.

26 жовтня 2010року на перших зборах суддів ВССУ було вирішено першочергові організаційні питання, пов’язані з початком його діяльності: затверджено положення про збори суддів, утворено судові палати та затверджено їх кількісний склад (відповідно судова палата у цивільних справах – 70 суддів, судова палата у кримінальних справах – 50 суддів).

 

Вищий господарський  суд України

 

Вищий господарський суд - вищий судовий  орган господарських судів  України, який має загальну  для вищих спеціалізованих  судів структуру: Голова суду,  заступники голови, президія  суду, судові палати,   пленум суду.

У Вищому господарському суді України діють  такі судові палати:

•  Судова палата з розгляду справ про банкрутство;

 •  Судова палата з розгляду справ у госпо дарських спорах, пов’язаних із захистом  права  на  об’єкти  інтелектуальної  власності;

 •  Судова палата з розгляду справ у спорах  між господарюючими суб’єктами.

 

Вищий адміністративний суд України

 

            Вищий адміністративний суд України є вищим судовим органом в системі адміністративних судів.

Структуру ВАСУ складають:

•  судова палата з розгляду справ за зверненнями юридичних осіб;

•  судова палата з розгляду справ за зверненнями фізичних осіб;

•  судова палата з розгляду справ,  пов’язаних із спорами щодо проходження публічної служби;

•  судова палата з розгляду справ, що виникають з податкових відносин;

•  Президія Вищого адміністративного суду  України;

•  Пленум Вищого адміністративного суду  України.

 

Верховний суд України

 

Верховний Суд України:

 

•  переглядає справи у зв’язку з винятковими обставинами у  порядку, встанов- леному процесуальним законом;переглядає справи у касаційному порядку у  випадках, встановлених законом; у випадках, передбачених законом, розглядає інші справи, пов’язані з виключними  обставинами; 

•  дає судам роз’яснення з питань застосування  законодавства на  основі  узагальнення  судової  практики та аналізу  судової статистики; у разі необхідності  визнає нечинними роз’яснення Пленуму  вищого спеціалізованого суду;

•  дає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких  звинувачується Президент України, ознак державної зради  або іншого  злочину; надає  за зверненням Верховної Ради  України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;

•  звертається до Конституційного Суду України у випадках виникнення у судів загальної юрисдикції,  при здійсненні ними  правосуддя,  сумнівів  щодо  конституційності  законів, інших  правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів;

 •  веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, знайомиться в судах з практикою застосування законодавства;

•  у межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають  з міжнародних договорів України; представляє суди загальної  юрисдикції у зносинах із судами інших держав по; •  здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

 

У якому складі діє Верховний суд України?

 

Верховний Суд України очолює голова Верховного Суду України. До складу Верховного Суду України входять судді Верховного  Суду України, обрані на посаду безстроково, кількість яких встановлюється Указом Президента України за поданням голови Верховного Суду України, погодженим з Радою суддів України. До складу судових палат, що здійснюють розгляд справ  з питань юрисдикції спеціалізованих судів, призначаються судді, які  мають стаж суддівської діяльності у відповідному вищому суді не менше трьох  років, або відповідному  апеляційному спеціалізованому  суді не менше п’яти років.

 

У складі Верховного суду України діють:

 • Судова палата у цивільних справах;

 •  Судова палата у кримінальних справах;

•  Судова палата у господарських справах;

 •  Судова палата в адміністративних справах.

 

Для вирішення внутрішніх організаційних питань діяльності Верховного Суду України діє Президія Верховного Суду України. У Верховному Суді України діє Пленум Верховного Суду України.

 

Що таке пленум Верховного суду  України і що слід знати про його  повноваження?

 

Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, повноваження якого визначаються Конституцією України. До складу Пленуму  Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх перші заступники.

Пленум Верховного Суду України має досить широкі повноваження, але,  найважливішими з них є:

 •  надання роз’яснень судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства, у разі потреби визнання нечинними відповідних роз’яснень вищих спеціалізованих судів;

•  прийняття рішення про звернення до Конституційного Суду  України з питань конституційності законів та інших правових  актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів;

 

Що потрібно знати про судові палати   Верховного суду України?

 

Судові палати Верховного Суду України:

 •  здійснюють судочинство у справах, віднесених до їх відання, в  порядку, встановленому процесуальним законом;

•  аналізують судову статистику та вивчають судову практику;

•  готують проекти постанов Пленуму Верховного Суду України;

•  здійснюють інші повноваження, передбачені законом. Судова палата Верховного Суду України утворюється за рішенням Пленуму Верховного Суду України за поданням голови Верховного Суду України.

Судову палату Верховного Суду України очолює голова Судової палати.

 

Конституційний суд України

 

Конституційний суд України є єдиним органом  конституційної юрисдикції   в Україні.

Такий орган   (або подібний, але  з аналогічними  повноваженнями) існує   в усіх демократичних  країнах Европи і покликаний  бути гарантом дотримання  Конституції держави,   адже саме конституційний суд  України вирішує питання про  відповідність законів та інших  правових актів Конституції  України і дає офіційне  тлумачення Конституції та  законів України.

 

Навіщо існує Конституційний суд України і які його  повноваження?

 

 Конституційний Суд фактично виконує важливу роль контрольну  функцію, визнаючи нечинними нормативно-правові акти найвищих  державних органів, якщо вони не відповідають Конституції України. Саме тому вимоги до складу суду, безсторонності та моральності конституційних суддів всюди є дуже високими. Складається Конституційний Суд України  з вісімнадцяти суддів.

 

Конституційний  суд  України  приймає   рішення та дає висновки у справах щодо:

 •  конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів      Президента України, актів Кабінету міністрів України,  правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

•  відповідності Конституції України чинних  міжнародних договорів України або тих    міжнародних  договорів,  що  вносяться  до Верховної Ради України для надання  згоди на їх обов’язковість;

•  додержання  конституційної  процедури  розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку  імпічменту  в  межах,  визначених  статтями 111 та 151 Конституції України;

•  офіційного тлумачення Конституції та законів.

 

Хто може звернутися до Конституційного суду?

 

Питання про відповідність Конституції України законів та інших  правових актів Верховної  Ради України, Президента України, Кабінету міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим  розглядаються Конституційним  Судом  за поданням:

• Президента України;

• не менш як 45 народних депутатів України, Верховного Суду України;

• Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

• Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

 

Рішення про офіційне тлумачення Конституції та законів України  приймається і за зверненням громадян України, іноземних громадян,  осіб без громадянства та юридичних осіб.

 

 

 


GISMETEO: Погода по г.Винница Курс долара
Ми в соціальних мережах
     
Наші партнери
Українська Гельсінська спілка з прав людини